9.8 /10 o.b.v. 220+ reviews!
Grootste van Limburg
5 min. vanaf de A2
Binnen enkele minuten geregeld

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PLAYGROUND X

I. ALGEMEEN

II. HET ORGANISEREN VAN EEN ACTIVITEIT

In deze algemene voorwaarden wordt onder activiteit verstaan een publiek toegankelijk of besloten activiteit of festiviteit in de ruimste zin van het woord. Op het moment dat Playground X in opdracht van u een activiteit gaat organiseren, gelden de volgende voorwaarden.

 1. U Playground X tijdig waarschuwt als de activiteit niet op het afgesproken tijdstip kan worden verricht. Dit kan gevolgen voor de uitvoerbaarheid van de activiteit;
 1. Als u niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet kan dit leiden tot extra kosten.
 2. Wanneer u een activiteit wil verzetten of het aantal gasten wil verminderen of vermeerderen, stelt u Playground X hiervan schriftelijk op de hoogte en hierbij geldt het volgende:
  1. Het verzetten van een activiteit wordt beschouwd als annulering waarop de annuleringskostenregeling uit deze algemene voorwaarden van toepassing is, maar wij kunnen in overleg de annuleringskosten verrekenen als aanbetaling voor de nieuwe datum.
 1. Het vermeerderen van het aantal gasten voor de activiteit, alsmede indien op de activiteit blijkt dat het aantal gasten meer is dan schriftelijk overeengekomen, wordt als meerwerk beschouwd. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

III. VERHUUR VAN MATERIALEN

De voorwaarden in dit hoofdstuk gelden op het moment dat Playground X materialen aan u verhuurt. Materialen die worden verhuurd worden aangeduid als “het gehuurde”.

 1. Het gehuurde zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat terug te leveren aan Playground X op het afgesproken tijdstip.
 2. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Playground X:
  1. Het gehuurde aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren;
 1. Als door niet naleving van bovenstaande verplichtingen of verboden schade ontstaat, komt deze voor uw rekening.
 2. Als het gehuurde om welke reden dan ook later wordt teruggebracht dan afgesproken, betaalt u de huurprijs door, vermeerderd met een opslagpercentage van 50%.

V. OVERIGE BEPALINGEN

De bepalingen die nu volgen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Playground X sluit.

 1. Als u akkoord bent gegaan met de offerte, kunt u niet meer kosteloos annuleren. Op het moment dat in de offerte geen afspraken zijn opgenomen over annulering, worden de minimale annuleringskosten berekend op basis van onderstaande staffel:
  1. Annulering in de periode tussen 60 en 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum of leveringsdatum: 25% van de offerte:
 1. Annulering in de periode tussen 14 en 7 dagen voor de geplande aanvangsdatum of leveringsdatum: 75% van de offerte;
 1. Als de schade door annulering voor Playground X hoger is, mag zij deze kosten doorberekenen mits deze worden onderbouwd.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
 1. Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim: faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, homologatie van een onderhands akkoord, onder curatele stelling of schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.
 2. Playground X mag de overeenkomst in dat geval direct, zonder dit aan u te laten weten, opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden.
 1. Om de overeenkomst met u uit te voeren verwerkt Playground X uw persoonsgegevens. Playground X verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de AVG.
 2. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. Playground X neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen.
 4. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via info@playgroundx.nl.